Nieuwsflitsen

Nieuwsflitsen

KOR sneller van toepassing vanwege niet meetellen bijkomstige prestaties

Het Hof van Justitie oordeelde dat voor het vaststellen of wordt voldaan aan de KOR-grens bepaalde activiteiten die niet tot de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten behoren, niet meetellen. Hierdoor kan de KOR sneller van toepassing zijn.

25 november 2020

Overweeg aflossing eigenwoninglening in 2020 met dividenduitkering

Het belastingtarief op winstreserves binnen de eigen BV wordt vanaf 2021 verhoogd. Door een dividenduitkering kunt u in 2020 nog profiteren van het “oude” tarief van 26,25%. Daar kunt u bijvoorbeeld een lening mee aflossen. Laat ons voor u berekenen wat de beste keuze is.

17 november 2020

Belastingvoordeel met dividenduitkering in 2020?

Het belastingtarief op winstreserves binnen de eigen BV gaat in 2021 weer omhoog van 26,25% naar 26,9%. Het is mogelijk om nog in 2020 dividend uit te laten keren door uw BV en zo te profiteren van het tarief van 26,25%. Laat ons voor u berekenen wat de beste keuze is.

17 november 2020

Vanaf 2021 is de vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan uw ex-werknemer wellicht onbelast

Vergoedt of verstrekt u scholingskosten aan uw werknemers? In het Belastingplan 2021 is een verruiming opgenomen voor de onbelaste vergoeding of verstrekking van scholingskosten aan ex-werknemers. Tweede Kamer inmiddels akkoord.

16 november 2020

Vanaf 2021 meer investeringsaftrek mogelijk

Meerdere ondernemingen of één onderneming met verschillende activiteiten én geplande grote investeringen? Stel deze investeringen dan (gedeeltelijk) uit tot na 1 januari 2021. Door een wetswijziging is per 1 januari 2021 meer investeringsaftrek mogelijk.

13 november 2020

Maak gebruik van het overgangsrecht voor de Postcoderoosregeling

Prinsjesdag 2020: De Postcoderoosregeling vervalt per 1 januari 2021. Deze regeling wordt vervangen door een subsidieregeling. De verwachting is dat de subsidieregeling per 1 april 2021 start. Er is overgangsrecht voorgesteld. Laat beoordelen of u hiervoor in aanmerking komt.

11 november 2020

Houd rekening met wijzigingen verliesverrekening vennootschapsbelasting

Voorgestelde wijzigingen in Vpb-verliesverrekening: onbeperkt voorwaarts verrekenbare verliezen maar ook mogelijk verliesverdamping door maximering verrekenbaar verlies tot € 1 mio p/j. Meer verlies slechts verrekenbaar met 50% van de resterende belastbare winst van dat jaar.

10 november 2020

Tegemoetkoming in de kosten van loondoorbetaling en re-integratie voorgesteld

Kleine werkgevers ervaren knelpunten bij de loondoorbetalings- en re-integratieverplichtingen van hun zieke werknemers. Om hen hierin tegemoet te komen heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend. Kleine werkgevers gaan een lagere premie Aof betalen dan (middel)grote werkgevers.

9 november 2020

Start in september/oktober een vooroverlegtraject met de gemeente over de WOZ-waarde 2021

(Ver)huurder van een bedrijfspand? Dan kunt u mogelijk besparen op uw belastingheffing. Door dit najaar een vooroverlegtraject met de gemeente te starten over gebruik van een correct huurcijfer krijgt u mogelijk een lagere WOZ-waarde voor 2021 en voorkomt u een bezwaarprocedure.

6 november 2020